„Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice (edycja pilotażowa)” ma na celu przygotowanie działań dla miasta Gliwice przyczyniających się do poprawy jakości powietrza w mieście. Zakłada się, że pożądane zmiany zostaną osiągnięte poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Gliwicach. Dlatego też przeprowadzono nabór do dwóch projektów: „Redukcja emisji niskiej w Gliwicach” i „Zerowa emisja z przedmieścia”. W ramach naboru do projektów mieszkaniec posiadający przestarzały węglowy system ogrzewania miał możliwość zadeklarowania chęci jego wymiany na system proekologiczny.

W celu określenia ilości węglowych źródeł ogrzewania na terenie miasta została przeprowadzona inwentaryzacja. Inwentaryzację prowadzono równolegle trzema sposobami: poprzez wypełnienie ankiety podczas wizyty ankietera, poprzez wypełnienie ankiety on – line lub wypełnienie ankiety i dostarczenie do Biura Podawczego w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Z uwagi na wymogi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (ostatecznego źródła finansowania Programu) ww. Projekty podzielono na 3 Podprogramy:

 • ,,Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych”,
 • ,,Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych”,
 • ,,Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych”.

Szczegółowe informacje o każdym z Podprogramów można odnaleźć w kolejnych ,,chmurkach”.

Do realizacji PONE został wybrany Operator firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.

Ogólne założenia Programu:

 • Ilość budynków jaką obejmie podprogram będzie zależeć od puli środków finansowych uzyskanych ostatecznie na realizację podprogramu.
 • Lista wnioskodawców tworzona będzie na podstawie kolejności zgłoszeń do podprogramu.
 • Obiekty z listy przejdą oględziny celem potwierdzenia informacji zawartych w ankietach.
 • Budynki objęte Programem są zlokalizowane na obszarach nieposiadajacych technicznych możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
 • Zakłada się, że obiekt może zostać wyłączony z listy w przypadku niemożliwości spełnienia warunków udziału w podprogramach (np. wcześniej przyznano dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego, w lokalu stwierdzono posiadanie systemu grzewczego innego niż węglowy).

Etapy realizacji Programu:

I. Weryfikacja ankiet przez Operatora Programu.

II. Zebranie i dostarczenie wymaganych dokumentów przez Inwestora do Punktu Obsługi Klienta (Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Barlickiego 3, sala nr 42).

III. Wybranie Wykonawcy przez Inwestora z listy Wykonawców.

IV. Zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy Inwestorem, Miastem i Wykonawcą.

V. Realizacja Programu.

VI. Odbiór i rozliczenie finansowe inwestycji.

Realizacja ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice” przyniesie niewymierne korzyści dla mieszkańców w postaci poprawy komfortu życia. Przyczyni się również w znaczący sposób do osiągnięcia poprawy jakości powietrza poprzez uzyskanie wymiernych rocznych efektów redukcji emisji zanieczyszczeń, tj.: pyłu PM 10 , PM 2,5 , B(a)P , SO2 , CO2  oraz NO2. Zachęci mieszkańców do korzystania z nowoczesnych systemów grzewczych.

Informacje związane z realizacja Programu można uzyskać:

 • w Punkcie Obsługi Klienta w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Barlickiego 3, sala nr 42 w czwartki między 8.00-17.00,
 • telefonicznie u Operatora- firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.,

     tel. kom. 504-218-836, e-mail: niskaemisjazb@ekoscan.pl

 • w przypadku braku możliwości kontaktu z Operatorem w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32-238-54-45, e-mail: sr@um.gliwice.pl