Podprogram ,,Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych” jest skierowany do użytkowników lokali w budynkach wielorodzinnych, w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe, w lokalach, które nie są przewidziane do włączenia w system ciepłowniczy miasta. Celem projektu jest ograniczenie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu na osiedlach o przewadze budynków wielorodzinnych. Zakłada się likwidację przestarzałych pieców kaflowych i żeliwnych oraz starych kotłów węglowych niespełniających 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012. Powinny zastąpić je systemy proekologiczne z kotłami gazowymi kondensacyjnymi lub węglowymi retortowymi z automatycznym podajnikiem paliwa w 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej (z elektrofiltrem pod warunkiem wymogu jego zamontowania wynikającego z certyfikatu), lub z instalacjami grzewczymi elektrycznymi z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.

Nabór uzupełniający do Programu w związku z osiągnięciem wymaganej liczby osób został zamknięty.