Miasto Gliwice informuje, że w związku z osiągnięciem wymaganej liczby złożonych wniosków zamyka nabór uzupełniający wniosków o przyznanie dotacji do zmiany systemu grzewczego z opalanego paliwem stałym na system ekologiczny w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”.

https://gliwice.eu/sites/default/files/document/files/msi_26_2018_internet.pdf

Miasto Gliwice informuje o uruchomieniu naboru uzupełniającego wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), chcących uzyskać w 2017 r. lub 2018 r. dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:
• ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne);
• ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne);
• ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012);
• pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem).


Nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych miejsc.


Dotacja może być udzielona w kwocie do 80 % kosztu kwalifikowanego na realizacje zadań związanych z wymianą systemów grzewczych, ale nie więcej niż:
- 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny),
- 24 000 zł (pompa ciepła).

Termin realizacji inwestycji:
- w roku 2017: do 30 listopad 2017 r.
- w roku 2018: do 30 listopad 2018 r.

W przypadku zmiany starego źródła ciepła na pompę ciepła można się starać
o uzyskanie dofinansowania do  termoizolacji budynku (docieplenie ścian, docieplenie stropodachów lub dachów) oraz do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (jeśli wynika to z przeprowadzonego na własny koszt audytu energetycznego).

Na ww. zadania Inwestor może otrzymać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż :
- 17 617 zł (docieplenie ścian),
- 10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów),
-14 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych).

Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wszystkie kryteria zawarte w Regulaminie- Zarządzenie Nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11.07.2017 r. Nabór jest skierowany do mieszkańców, którzy nie rozpoczęli inwestycji wymiany nieekologicznego źródła ciepła, nie pozyskali dotacji z budżetu miasta do kosztów zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny lub do odnawialnych źródeł energii typu pompa ciepła i kocioł na biomasę oraz w przypadku braku możliwości podpięcia do sieci ciepłowniczej lokalu/budynku. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz w zależności od liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów.
Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
- w Urzędzie Miejskim w Gliwicach , pokój 332 tel. (032) 239-12-78,
- u Operatora Programu (firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.), tel. 504-218-836, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, sala nr 42, czwartki od 8.00 do 17.00.

Wniosek o udział w edycji pilotażowej "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Gliwice" w roku 2017, 2018 nabór uzupełniający.

Oświadczenie o budynku jednorodzinnym.

Pełnomocnictwo.

Miasto Gliwice informuje o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), chcących uzyskać w 2017 r. dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:

 • ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne),
 • ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne);
 • ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012,
 • pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem)

Dotacja może być udzielona w kwocie do 80 % kosztu kwalifikowanego na realizacje zadań związanych z wymianą systemów grzewczych, ale nie więcej niż:

- 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny)

- 24 000 zł (pompa ciepła).

Termin realizacji inwestycji do 30.11.2017 r.

W przypadku zmiany starego źródła ciepła na pompę ciepła można się starać o uzyskanie dofinansowania do termoizolacji budynku (docieplenie ścian, docieplenie stropodachów lub dachów) oraz do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (jeśli wynika to z przeprowadzonego na własny koszt audytu energetycznego). Na ww. zadania Inwestor może otrzymać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż :

- 17 617 zł (docieplenie ścian),

- 10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów)

-14 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych)

Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wszystkie kryteria zawarte w Regulaminie- Zarządzenie Nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11.07.2017 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz w zależności od liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów. W przypadku nie zakwalifikowania się na br. zostanie utworzona lista rezerwowa pozytywnie zweryfikowanych osób z możliwością ich przeniesienia na przyszły rok (w przypadku wolnych miejsc).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice w terminie do 18 września 2017 r.

 

Wniosek do pobrania

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w Urzędzie Miejskim w Gliwicach , pokój 332 tel. (032) 239-12-78,

- u Operatora Programu (firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.) ,

tel. 504-218-836,

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,

ul. Barlickiego 3 sala nr 42,

czwartki od 8.00 do 17.00,

Informujemy, że od 27.07.2017 r. uruchomiony będzie Punkt Obsługi Klienta dla edycji pilotażowej Programu Ograniczania Niskiej Emisji zlokalizowany w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Barlickiego 3 sala nr 42 prowadzony przez Operatora Programu- firmę Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. Punkt Obsługi Klienta czynny będzie od 8.00 do 17.00.

"Informujemy, iż zgodnie z decyzją nowopowołanego zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z dnia 12 lipca br., NFOŚiGW nieudostępni żadnemu z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) środków w ramach III naboru w programie KAWKA (pismo z dnia 04.08.2016 r. v-ce Prezesa NFOŚiGW do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice oraz informacje ze strony NFOŚiGW). Tym samym nabór z 2015 r., do którego miasto 16 października 2015 r. złożyło 2 wnioski obejmujące ponad 200 inwestycji w lokalach i budynkach mieszkańców Gliwic w ramach pilotażowej edycji Programu ograniczania niskiej emisji (podprogramy: Redukcja emisji niskiej w Gliwicach i Zerowa emisja z przedmieścia), został przez NFOŚiGW anulowany. Miasto prowadzi obecnie analizy pozyskania na ten cel dofinansowania bezpośrednio ze środków śląskiego WFOŚiGW. O wynikach analizy poinformujemy w niniejszych aktualnościach."

 Pismo z dnia 04.08.2016 r. v-ce Prezesa NFOŚiGW do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice oraz informacje ze strony NFOŚiGW

„Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Gliwice (edycja pilotażowa)” ma na celu przygotowanie działań dla miasta Gliwice przyczyniających się do poprawy jakości powietrza w mieście. Zakłada się, że pożądane zmiany zostaną osiągnięte poprzez modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych w Gliwicach. Dlatego też został przeprowadzony nabór do dwóch projektów: „Redukcja emisji niskiej w Gliwicach” i „Zerowa emisja z przedmieścia”. W ramach naboru do projektów mieszkaniec posiadający nieekologiczne, węglowe źródło ogrzewania miał możliwość zadeklarowania woli jego wymiany na nowe, niskoemisyjne źródło ogrzewania.

W celu określenia ilości węglowych źródeł ogrzewania na terenie miasta została przeprowadzona inwentaryzacja. Inwentaryzację prowadzono równolegle trzema sposobami: poprzez wypełnienie ankiety podczas wizyty ankietera, poprzez wypełnienie ankiety on – line lub wypełnienie ankiety i dostarczenie do Biura Podawczego w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Projekt „Redukcja emisji niskiej w Gliwicach” jest skierowany do właścicieli budynków jednorodzinnych oraz użytkowników lokali w budynkach wielorodzinnych, w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe i nie było dotychczas wykorzystywane ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe, które jednocześnie nie są przewidziane do włączenia w system ciepłowniczy miasta. Celem projektu jest ograniczenie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu na osiedlach o przewadze budynków wielorodzinnych. Zakłada się likwidację przestarzałych pieców kaflowych i żeliwnych oraz starych kotłów węglowych. Powinny zastąpić je systemy proekologiczne z kotłami gazowymi kondensacyjnymi lub węglowymi retortowymi z elektrofiltrem, lub z instalacjami grzewczymi elektrycznymi z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.

Drugi projekt „Zerowa emisja z przedmieścia” skierowany jest do właścicieli podmiejskich budynków jednorodzinnych oddanych do użytku przed 1995 rokiem, w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe (nie było dotychczas wykorzystywane ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe). Celem projektu jest ograniczenie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu na osiedlach miasta Gliwice z przewagą domów jednorodzinnych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez zastąpienie istniejących, węglowych systemów ogrzewania nowoczesnymi systemami wykorzystującymi pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym (oraz na ewentualną termoizolację budynku i modernizację istniejącej instalacji grzejnikowej).

Realizacja programu ograniczania niskiej emisji przyniesie niemierzalne efekty dla mieszkańców miasta Gliwice w postaci poprawy komfortu życia. Przyczyni się również w znaczący sposób do osiągnięcia poprawy jakości powietrza poprzez uzyskanie wymiernych rocznych efektów redukcji emisji zanieczyszczeń, tj.: pyłu PM10 na poziomie 6,00 Mg, PM2,5 na poziomie 5,15 Mg, B(a)P na poziomie 8,53 kg, SO2 na poziomie 22,05 Mg, CO2 na poziomie 1 200,16 Mg oraz NO2 na poziomie 2,30 Mg.

„Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice (edycja pilotażowa)” ma na celu przygotowanie działań dla miasta Gliwice przyczyniających się do poprawy jakości powietrza w mieście. Zakłada się, że pożądane zmiany zostaną osiągnięte poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Gliwicach. Dlatego też przeprowadzono nabór do dwóch projektów: „Redukcja emisji niskiej w Gliwicach” i „Zerowa emisja z przedmieścia”. W ramach naboru do projektów mieszkaniec posiadający przestarzały węglowy system ogrzewania miał możliwość zadeklarowania chęci jego wymiany na system proekologiczny.

W celu określenia ilości węglowych źródeł ogrzewania na terenie miasta została przeprowadzona inwentaryzacja. Inwentaryzację prowadzono równolegle trzema sposobami: poprzez wypełnienie ankiety podczas wizyty ankietera, poprzez wypełnienie ankiety on – line lub wypełnienie ankiety i dostarczenie do Biura Podawczego w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Z uwagi na wymogi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (ostatecznego źródła finansowania Programu) ww. Projekty podzielono na 3 Podprogramy:

 • ,,Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych”,
 • ,,Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych”,
 • ,,Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych”.

Szczegółowe informacje o każdym z Podprogramów można odnaleźć w kolejnych ,,chmurkach”.

Do realizacji PONE został wybrany Operator firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.

Ogólne założenia Programu:

 • Ilość budynków jaką obejmie podprogram będzie zależeć od puli środków finansowych uzyskanych ostatecznie na realizację podprogramu.
 • Lista wnioskodawców tworzona będzie na podstawie kolejności zgłoszeń do podprogramu.
 • Obiekty z listy przejdą oględziny celem potwierdzenia informacji zawartych w ankietach.
 • Budynki objęte Programem są zlokalizowane na obszarach nieposiadajacych technicznych możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
 • Zakłada się, że obiekt może zostać wyłączony z listy w przypadku niemożliwości spełnienia warunków udziału w podprogramach (np. wcześniej przyznano dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego, w lokalu stwierdzono posiadanie systemu grzewczego innego niż węglowy).

Etapy realizacji Programu:

I. Weryfikacja ankiet przez Operatora Programu.

II. Zebranie i dostarczenie wymaganych dokumentów przez Inwestora do Punktu Obsługi Klienta (Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Barlickiego 3, sala nr 42).

III. Wybranie Wykonawcy przez Inwestora z listy Wykonawców.

IV. Zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy Inwestorem, Miastem i Wykonawcą.

V. Realizacja Programu.

VI. Odbiór i rozliczenie finansowe inwestycji.

Realizacja ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice” przyniesie niewymierne korzyści dla mieszkańców w postaci poprawy komfortu życia. Przyczyni się również w znaczący sposób do osiągnięcia poprawy jakości powietrza poprzez uzyskanie wymiernych rocznych efektów redukcji emisji zanieczyszczeń, tj.: pyłu PM 10 na poziomie 6,00 Mg, PM 2,5 na poziomie 5,15 Mg, B(a)P na poziomie 8,53 kg, SO2 na poziomie 22,05 Mg, CO2 na poziomie 1 200,16 Mg oraz NO2 na poziomie 2,30 Mg.

Informacje związane z realizacja Programu można uzyskać:

 • w Punkcie Obsługi Klienta w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Barlickiego 3, sala nr 42 w czwartki między 8.00-17.00,
 • telefonicznie u Operatora- firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.,

     tel. kom. 504-218-836, e-mail: niskaemisjazb@ekoscan.pl

 • w przypadku braku możliwości kontaktu z Operatorem w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32-238-54-45, e-mail: sr@um.gliwice.pl

MIASTO KONTRA NISKA EMISJA

Gliwice od 17 lat prowadzą walkę z niską emisją i mają w tej dziedzinie spore osiągnięcia. Obecnie miasto kończy prace nad Programem Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). W jego ramach uruchomione zostaną dwa ważne przedsięwzięcia. Jeśli jesteś właścicielem ponad 20-letniego jednorodzinnego domu na przedmieściach, ogrzewanego do tej pory tylko węglem, bądź mieszkasz w wielorodzinnym domu nieprzewidzianym do podłączenia do miejskiej ciepłowni – to temat dla Ciebie.

PONE – co to takiego?

Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) to zbiór działań Miasta Gliwice na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w mieście. Zakłada się w nim, że pożądane zmiany zostaną osiągnięte poprzez modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych w Gliwicach.

Przygotowanie PONE ma ogromne znaczenie. Pozwoli bowiem miastu oszacować skalę zmian, a następnie zaplanować i zabezpieczyć odpowiednie kwoty na zastąpienie przestarzałych indywidualnych węglowych systemów ogrzewania nowymi, proekologicznymi systemami grzewczymi. Miasto planuje pozyskać dofinansowanie na te cele ze środków unijnych (z puli przewidzianej na lata 2014 – 2020). Skorzystają na tym zwłaszcza dwie grupy mieszkańców.

PONE i jego adresaci

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zostaną uruchomione w przyszłości dwa duże przedsięwzięcia – tzw. podprogramy:

1. „Zerowa emisja z przedmieścia – modernizacje budynków jednorodzinnych z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, połączonych z termoizolacjami budynków”

To propozycja dla właścicieli podmiejskich budynków jednorodzinnych oddanych do użytku przed 1995 rokiem, w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe (nie było dotychczas wykorzystywane ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe). Celem podprogramu będzie bowiem ograniczenie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w dzielnicach Gliwic z przewagą domów jednorodzinnych.

Co właściciele domów będą mogli uzyskać? Wsparcie finansowe ze strony miasta – jeśli zdecydują się na zastąpienie aktualnego, węglowego systemu ogrzewania bardziej nowoczesnym systemem wykorzystującym pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym (oraz na ewentualną termoizolację budynku i modernizację istniejącej instalacji grzejnikowej).

Więcej informacji o podprogramie „Zerowa emisja z przedmieścia – modernizacje budynków jednorodzinnych z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, połączonych z termoizolacjami budynków” znajduje się w zakładce (chmurce) Zerowa emisja z przedmieścia (pompy ciepła).

2. „Redukcja emisji niskiej w Gliwicach”

To propozycja dla właścicieli budynków jednorodzinnych oraz użytkowników lokali w budynkach wielorodzinnych, w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe (nie było dotychczas wykorzystywane ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe), nieprzewidzianych do włączenia w system ciepłowniczy miasta. Cel podprogramu – ograniczenie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w dzielnicach o przewadze budynków wielorodzinnych.  

Na co mogą liczyć mieszkańcy? Przewidywana jest pomoc miasta w ramach likwidacji przestarzałych pieców kaflowych i żeliwnych bądź np. nieautomatycznych kotłów węglowych, charakteryzujących się bardzo wysoką emisją pyłu. Powinny zastąpić je systemy proekologiczne z kotłami gazowymi kondensacyjnymi lub węglowymi retortowymi z elektrofiltrami, lub z instalacjami grzewczymi elektrycznymi z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.

Więcej informacji o podprogramie „Redukcja emisji niskiej w Gliwicach” znajduje się w zakładce (chmurce) Redukcja emisji niskiej.

Spełniasz warunki? Liczysz na miejskie wsparcie? Wypełnij ankietę i pomóż miastu zdobyć dofinansowanie z Unii Europejskiej! Masz czas do 3 października 2014 r.

Ankietyzacja - co, gdzie, kiedy?

Do 3 października 2014 r. ankietę można wypełnić online na stronie www.niskoemisyjne.gliwice.eu lub złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym  w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach w terminie do 3 października 2014 r.

Uwaga! Wypełnij właściwą ankietę:

Ankiety dla osób zainteresowanych udziałem w jednym z dwóch podprogramów Programu Ograniczania Niskiej Emisji:

 • link do strony ANKIETA PROGRAMU ZEROWEJ EMISJI Z PRZEDMIEŚCIA – ankietę znajdziesz w chmurce „Zerowa emisja z przedmieścia (pompy ciepła)”
 • link do strony ANKIETA PROGRAMU REDUKCJI EMISJI NISKIEJ W GLIWICACH – ankietę znajdziesz w chmurce „Redukcja emisji niskiej”

Ankieta dla osób nieplanujących udziału w żadnym z dwóch podprogramów.

Jeśli nie planujesz udziału w żadnym z podprogramów, podziel się informacją w jaki sposób ogrzewasz swój lokal. Twoja informacja uzupełni bazę danych z inwentaryzacji typów ogrzewania na terenie Gliwic.

 • ANKIETA INWENTARYZACYJNA NA CELE PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI W GLIWICACH – wypełnij ankietę online klikając na ikonkę ankietera na dole strony.

Ankietę w formie papierowej można złożyć również w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21, wejście od strony ul. Wyszyńskiego).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli konsultant reprezentujący tzw. operatora zadania (wyłonione w przetargu konsorcjum firm Atmoterm S.A .i FEWE).

Dyżuruje on w Biurze Obsługi Interesantów na parterze UM w czwartki w godzinach od 14.00 do 17.00. U konsultanta istnieje możliwość pobrania ankiety w wersji papierowej.

Równie obszernych informacji udzieli Ci pracownik firmy Atmoterm S.A. pod nr tel. 77 441 15 65 od poniedziałku do piątku w godzinach 09 – 16

Może się też zdarzyć, że do Twoich drzwi zapuka ankieter! Akcja potrwa do połowy września i będzie połączona z inwentaryzacją rodzajów ogrzewania budynków oraz lokali mieszkalnych w Gliwicach. Ankieterzy posiadają upoważnienia Prezydenta  Miasta Gliwice.

Czy wiesz…

…co to jest niska emisja?

Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery ze źródeł na wysokości poniżej 40 m zaliczane są do tzw. niskiej emisji. Emisja ta jest związana głównie z działalnością człowieka. Powstaje w wyniku spalania paliw w:

 • paleniskach domowych,
 • małych kotłowniach,
 • transporcie komunikacyjnym.

Warto zapamiętać, że pojęcie  „niska emisja” nie oznacza małej ilości emitowanych zanieczyszczeń, ale odnosi się do wysokości emitora (np. komina budynku) nad poziomem terenu.

…kiedy występuje nasilenie niskiej emisji i z czym jest to związane?

Nasilenie emisji zanieczyszczeń  z procesów spalania węgla i drewna w piecach lub kotłach domowych występuje w sezonie grzewczym, który w Polsce trwa około 6 miesięcy. Powodem przedostawania się dużej ilości zanieczyszczeń do powietrza jest:

 • spalanie paliw stałych  w piecach i kotłach starszego typu, często o niskiej sprawności wytwarzania ciepła,
 • spalanie paliw  o niskich parametrach jakościowych charakteryzowanych poprzez stopień zasiarczenia, zapopielenia czy choćby niską kaloryczność paliwa (np. mułów węglowych),
 • znaczna liczba indywidualnych palenisk domowych na paliwo stałe.

Emisja znacznych ilości zanieczyszczeń do powietrza, związana z indywidualnym ogrzewaniem, bazującym na spalaniu paliw stałych w paleniskach domowych starszego typu, pociąga za sobą pogorszenie jakości powietrza w bezpośrednim otoczeniu człowieka.

Do niskiej emisji nie zalicza się emisji zanieczyszczeń do powietrza z dużych zakładów przemysłowych. Zakłady przemysłowe również mogą emitować zanieczyszczenia do powietrza, jednak spaliny przed uwolnieniem do atmosfery poddawane są procesom oczyszczania. W zależności od specyfiki zakładu przemysłowego mogą to być procesy odpylania, odsiarczania i inne, zapewniające wymagane  oczyszczenie spalin, które następnie emitowane są na dużych wysokościach (od kilkudziesięciu do kilkuset metrów), nie stwarzając tym samym zagrożenia w bezpośrednim sąsiedztwie źródła emisji.

…jakie rodzaje zanieczyszczeń powstają podczas spalania paliw stałych?

Zanieczyszczenia przedostające się do powietrza podczas spalania paliw stałych  w indywidualnych paleniskach domowych najogólniej podzielić można na dwie grupy:

 • Zanieczyszczenia pyłowe, a wraz z nimi metale ciężkie.
 • Zanieczyszczenia gazowe, m.in. dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla

Czym są zanieczyszczenia pyłowe? Jaki mają wpływ na zdrowie człowieka?

Na zanieczyszczenia pyłowe składa się najczęściej mieszanina różnej wielkości cząstek stałych przedostających się do spalin w procesie spalania paliwa stałego. Drobne cząstki pyłu z łatwością unoszone są wraz ze strumieniem rozgrzanych spalin.

Wskutek ochłodzenia się spalin w kontakcie z chłodniejszym powietrzem atmosferycznym, pył, niesiony wraz ze spalinami, łatwo rozprzestrzenia się w bezpośrednim otoczeniu od źródła jego powstawania. Dodatkowo, sprzyjają temu niskie wysokości kominów budynków mieszkalnych.

Wielkość cząstek pyłu zawieszonego w spalinach jest bardzo zróżnicowana. Cząstki pyłu mogą mieć średnice od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów. Wyróżnia się dwie podstawowe frakcje pyłu zawieszonego. Frakcja pyłu PM10 oznacza mieszaninę cząstek o średnicach mniejszych niż 10 mikrometrów oraz frakcja PM2,5 składająca się z cząstek mniejszych niż 2,5 mikrometra.

Jak mały jest pył zawieszony?

Cząstka pyłu o średnicy 10 mikrometrów jest około 9 razy mniejsza od ziarenka plażowego piasku.

Szczególnie ujemny wpływ na zdrowie ludzi mają cząstki pyłu o najmniejszych średnicach.

Szkodliwość cząstek pyłu o wielkościach mniejszych niż 10 mikrometrów wynika z możliwości ich wnikania do pęcherzyków płucnych, a stąd przenikania do układu krążenia.  W pyle mogą być zawarte takie substancje jak węglowodory (w tym benzo(a)piren), metale ciężkie, dioksyny i furany. Najczęstszymi chorobami wywołanymi pośrednio lub bezpośrednio wskutek długotrwałego narażania organizmu na wysokie stężenia drobnych cząstek pyłu są choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, astma, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia układu oddechowego oraz nowotwory złośliwe.