Emisja znacznych ilości zanieczyszczeń do powietrza, związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków jednorodzinnych, bazującym na spalaniu paliw stałych w paleniskach starszego typu, pociąga za sobą pogorszenie jakości powietrza w bezpośrednim otoczeniu człowieka. Zastępowanie węglowych systemów grzewczych proekologicznymi systemami ogrzewania znajduje szczególne uzasadnienie na terenach zabudowanych, nieobjętych planami podłączenia do sieci cieplnej. W wyniku realizacji podprogramu kontynuowany będzie kierunek wieloletnich działań miasta Gliwice, obrany na zmiany starych, węglowych systemów grzewczych na systemy proekologiczne (nowoczesne wysokosprawne węglowe retortowe z elektrofiltrem, gazowe, pompy ciepła). Realizacja podprogramu pociągnie za sobą skokowe podniesienie sprawności urządzeń i będzie intensywną promocją ekologicznych systemów grzewczych.