W ramach podprogramu przewiduje się dofinansowanie wymian aktualnych systemów ogrzewania węglowego systemami z wykorzystaniem pompy ciepła, gazowym lub węglowym spełniającym 5 klasę normy PN-EN 303-5:2012.

Główne warunki do udziału w podprogram :
• Budynki jednorodzinne oddane do użytkowania przed rokiem 1995 na terenie Gliwic (w przypadku pompy ciepła)
•   Budynek zlokalizowany jest na obszarze nieposiadającym technicznych możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej,
•   na budynek nie została pobrana dotacja z budżetu miasta Gliwice.

Ogólne założenia podprogramu:
• Ilość budynków jaką obejmie podprogram będzie zależeć od puli środków finansowych uzyskanych ostatecznie na realizację podprogramu,
• Lista wnioskodawców  tworzona będzie na podstawie kolejności  zgłoszeń do podprogramu. W rezultacie powstaną dwie listy – lista podstawowa oraz lista rezerwowa,
• Obiekty z list podstawowej i rezerwowej przejdą oględziny celem potwierdzenia informacji zawartych w ankietach (wykonanie i koszt oględzin po stronie operatora podprogramu).

W kosztach kwalifikowanych do przyznania dofinansowania przewiduje się:
• koszty dolnego źródła ciepła;
• koszty pompy ciepła;
• koszty zdalnego monitoringu i automatyki sterującej ( w przypadku pompy ciepła);
• koszty nadzoru inspektorskiego;

• koszty źródła ciepła,

• demontażu starego źródła ciepła,

• zakup i montaż niezbędnej armatury;

• zakup i montaż wkładu kominowego lub zabudowy komina;

•zakup i montaż elektrofiltra pod warunkiem wymogu wynikającego z certyfikatu potwierdzającego spełnienie 5 klasy.