Miasto Gliwice informuje, że w związku z osiągnięciem wymaganej liczby złożonych wniosków zamyka nabór uzupełniający wniosków o przyznanie dotacji do zmiany systemu grzewczego z opalanego paliwem stałym na system ekologiczny w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”.

Miasto Gliwice informuje o uruchomieniu naboru uzupełniającego wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), chcących uzyskać w 2017 r. lub 2018 r. dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:
• ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne);
• ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne);
• ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012);
• pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem).


Nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych miejsc.


Dotacja może być udzielona w kwocie do 80 % kosztu kwalifikowanego na realizacje zadań związanych z wymianą systemów grzewczych, ale nie więcej niż:
- 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny),
- 24 000 zł (pompa ciepła).

Termin realizacji inwestycji:
- w roku 2017: do 30 listopad 2017 r.
- w roku 2018: do 30 listopad 2018 r.

W przypadku zmiany starego źródła ciepła na pompę ciepła można się starać
o uzyskanie dofinansowania do  termoizolacji budynku (docieplenie ścian, docieplenie stropodachów lub dachów) oraz do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (jeśli wynika to z przeprowadzonego na własny koszt audytu energetycznego).

Na ww. zadania Inwestor może otrzymać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż :
- 17 617 zł (docieplenie ścian),
- 10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów),
-14 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych).

Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wszystkie kryteria zawarte w Regulaminie- Zarządzenie Nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11.07.2017 r. Nabór jest skierowany do mieszkańców, którzy nie rozpoczęli inwestycji wymiany nieekologicznego źródła ciepła, nie pozyskali dotacji z budżetu miasta do kosztów zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny lub do odnawialnych źródeł energii typu pompa ciepła i kocioł na biomasę oraz w przypadku braku możliwości podpięcia do sieci ciepłowniczej lokalu/budynku. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz w zależności od liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów.
Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
- w Urzędzie Miejskim w Gliwicach , pokój 332 tel. (032) 239-12-78,
- u Operatora Programu (firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.), tel. 504-218-836, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, sala nr 42, czwartki od 8.00 do 17.00.

Wniosek o udział w edycji pilotażowej "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Gliwice" w roku 2017, 2018 nabór uzupełniający.

Oświadczenie o budynku jednorodzinnym.

Pełnomocnictwo.

Miasto Gliwice informuje o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), chcących uzyskać w 2017 r. dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:

  • ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne),
  • ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne);
  • ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012,
  • pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem)

Dotacja może być udzielona w kwocie do 80 % kosztu kwalifikowanego na realizacje zadań związanych z wymianą systemów grzewczych, ale nie więcej niż:

- 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny)

- 24 000 zł (pompa ciepła).

Termin realizacji inwestycji do 30.11.2017 r.

W przypadku zmiany starego źródła ciepła na pompę ciepła można się starać o uzyskanie dofinansowania do termoizolacji budynku (docieplenie ścian, docieplenie stropodachów lub dachów) oraz do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (jeśli wynika to z przeprowadzonego na własny koszt audytu energetycznego). Na ww. zadania Inwestor może otrzymać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż :

- 17 617 zł (docieplenie ścian),

- 10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów)

-14 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych)

Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wszystkie kryteria zawarte w Regulaminie- Zarządzenie Nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11.07.2017 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz w zależności od liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów. W przypadku nie zakwalifikowania się na br. zostanie utworzona lista rezerwowa pozytywnie zweryfikowanych osób z możliwością ich przeniesienia na przyszły rok (w przypadku wolnych miejsc).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice w terminie do 18 września 2017 r.

 

Wniosek do pobrania

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w Urzędzie Miejskim w Gliwicach , pokój 332 tel. (032) 239-12-78,

- u Operatora Programu (firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.) ,

tel. 504-218-836,

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,

ul. Barlickiego 3 sala nr 42,

czwartki od 8.00 do 17.00,

Informujemy, że od 27.07.2017 r. uruchomiony będzie Punkt Obsługi Klienta dla edycji pilotażowej Programu Ograniczania Niskiej Emisji zlokalizowany w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Barlickiego 3 sala nr 42 prowadzony przez Operatora Programu- firmę Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. Punkt Obsługi Klienta czynny będzie od 8.00 do 17.00.

"Informujemy, iż zgodnie z decyzją nowopowołanego zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z dnia 12 lipca br., NFOŚiGW nieudostępni żadnemu z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) środków w ramach III naboru w programie KAWKA (pismo z dnia 04.08.2016 r. v-ce Prezesa NFOŚiGW do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice oraz informacje ze strony NFOŚiGW). Tym samym nabór z 2015 r., do którego miasto 16 października 2015 r. złożyło 2 wnioski obejmujące ponad 200 inwestycji w lokalach i budynkach mieszkańców Gliwic w ramach pilotażowej edycji Programu ograniczania niskiej emisji (podprogramy: Redukcja emisji niskiej w Gliwicach i Zerowa emisja z przedmieścia), został przez NFOŚiGW anulowany. Miasto prowadzi obecnie analizy pozyskania na ten cel dofinansowania bezpośrednio ze środków śląskiego WFOŚiGW. O wynikach analizy poinformujemy w niniejszych aktualnościach."

 Pismo z dnia 04.08.2016 r. v-ce Prezesa NFOŚiGW do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice oraz informacje ze strony NFOŚiGW

W dalszym ciągu trwa ocena wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) na realizację Programu ograniczania niskiej emisji (PONE). WFOŚiGW będzie odpowiedzialny za transfer dofinansowania pochodzącego wyłącznie ze środków polskich. Wniosek jest wstępnie oceniony przez WFOŚiGW i obecnie podlega analizie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie, który zapewnia środki dotacyjne. O decyzjach NFOŚiGW/WFOŚiGW będziemy informować na niniejszej stronie.

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że w dalszym ciągu trwa ocena wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) na realizację Programu ograniczania niskiej emisji (PONE), który będzie odpowiedzialny za transfer dofinansowania pochodzącego wyłącznie ze środków polskich. Wniosek jest wstępnie oceniony przez WFOŚiGW i będzie obecnie podlegać analizie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie, który zapewnia środki dotacyjne. Przewiduje się, że wnioskowany poziom dofinansowania inwestycji z pompami ciepła gruntowymi, kotłami gazowymi kondensacyjnymi, kotłami węglowymi retortowymi z elektrofiltrem w 5 klasie normy PN-EN 303-5: 2012 , oraz piecami akumulacyjnymi elektrycznymi wyniesie do 80%. Deklarowany przez przedstawicieli WFOŚiGW termin podjęcia decyzji o dofinansowaniu wniosku miasta szacuje się na koniec marca 2016r.

Przypominamy, że modernizacje systemów grzewczych będą mogły być rozpoczęte dopiero po decyzji instytucji dofinansowujących o przyznaniu środków i zawarciu umowy z mieszkańcem na realizację inwestycji a koszty poniesione przed tym terminem będą uznane przez te instytucje za niekwalifikowane. Wcześniejsza modernizacja instalacji może również skutkować wykluczeniem obiektu z udziału w programie.

Jednocześnie wyjaśniamy, że Miasto Gliwice zostało zmuszone do podjęcia decyzji o rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie realizacji ww. inwestycji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, i w konsekwencji o wnioskowaniu o środki polskie poprzez WFOŚiGW/NFOŚiGW, z niżej wymienionych przyczyn:

- do końca roku 2015 nie został uruchomiony nabór wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych (RPO WSL) tego typu inwestycji i w dalszym ciągu nieznany jest termin jego uruchomienia.  Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl, uruchomienie naboru nie nastąpi wcześniej niż w II połowie 2016 r., a o dofinansowanie będą mogły się ubiegać wyłącznie inwestycje, które w momencie składania wniosku o dofinansowanie nie zostały rozpoczęte. Ponadto, do dzisiaj nie jest znany ostateczny poziom dofinansowania dla realizacji tego typu inwestycji ze środków unijnych: z analizy "Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020”(październik 2015) wynika, że poziom dotacji, zależny od efektywności energetycznej, maksymalnie mógłby sięgnąć do 45%, którego to poziomu z pewnością nie udało by się uzyskać w przypadku większości instalacji,

- ciągle podnoszone wymagania unijne dla indywidualnych instalacji grzewczych nie pozwalają na montaż pojedynczych układów grzewczych w wybranych lokalach budynków wielorodzinnych,

- przedstawiciele Unii Europejskiej zablokowali propozycje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczące możliwości dofinansowania ze środków unijnych indywidualnych instalacji grzewczych węglowych,

- brak możliwości takiego przekazywania unijnych środków finansowych pomiędzy miastem Gliwice a inwestorami indywidualnymi (mieszkańcami), aby procedura była prowadzona w zgodzie z art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Z uwagi na wymienione przyczyny, miasto Gliwice ostatecznie nie zawarło umów wstępnych, które opierały się na pozyskaniu dofinansowania ze środków unijnych. Jednocześnie złożone przez Państwa oświadczenia  (przekazane przez Atmoterm wraz z formularzami umów wstępnych) zostały dołączone do Państwa ankiet dotyczących udziału w programie PONE. 

Informujemy, że w dniu 08.10.2015 r. Rada Miasta Gliwice przyjęła uchwałą nr X/236/2015 "Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - edycja pilotażowa" (link do uchwały: http://bip.gliwice.eu/strona=120,613,3372,12065,1 ).

W dniu 16.10.2015 r. miasto Gliwice złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na realizację Programu w ramach "Programu Priorytetowego Poprawa Jakości Powietrza Cześć 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Realizacja inwestycji będzie zależała od pomyślnej decyzji WFOŚiGW i NFOŚiGW. O wynikach naboru będziemy Państwo informować w kolejnych aktualnościach.

Przypominamy, że modernizacje systemów grzewczych będą mogły być rozpoczęte dopiero po decyzji instytucji dofinansowujących o przyznaniu środków i zawarciu umowy z mieszkańcem na realizację inwestycji. Koszty poniesione przed tym terminem będą uznane przez te instytucje za niekwalifikowane. Wcześniejsza modernizacja instalacji może również skutkować wykluczeniem obiektu z udziału w programie.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami, informujemy, iż modernizacje systemów grzewczych w ankietowanych lokalizacjach będą mogły być rozpoczęte dopiero po decyzji instytucji dofinansowujących o przyznaniu dofinansowania a wszelkie koszty poniesione przed tym terminem będą uznane przez te instytucje za niekwalifikowane, co może również skutkować dyskwalifikacją obiektu z udziału w programie. W dalszym ciągu nie nastąpiło uruchomienie naboru wniosków w instytucjach dofinansowujących tj. zarządzającej RPO WSL oraz w WFOŚiGW. Jednocześnie informujemy, iż równolegle są prowadzone rozmowy z tymi instytucjami w celu określenia możliwych warunków dofinansowania. O wynikach rozmów będziemy Państwo informować w kolejnych aktualnościach.

Trwają analizy możliwości realizacji projektu 'Redukcja emisji niskiej w Gliwicach' ze środków unijnych w oparciu o opublikowany przez Urząd Marszałkowski w maju 2015r. dokument "SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020". W dalszym ciągu nie opublikowano wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (występują opóźnienia - Wytyczne miały się ukazać jeszcze w 2014 roku).
Ze względu na fakt, że dokumenty unijne nie przewidują możliwości montażu instalacji z kotłami retortowymi węglowymi Miasto Gliwice analizuje możliwości pozyskania środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W przypadku pojawienia się nowych informacji ws. projektu niniejsze aktualności zostaną uzupełnione.

UWAGA:

Zakończono nabór ankiet zgłoszeniowych do Projektu. Wnioskodawcy, którzy jeszcze nie zawarli umowy wstępnej na uczestnictwo w Projekcie proszeni są o odesłanie umowy  wstępnej z załącznikami w dwóch egzemplarzach na adres: Atmoterm S.A. ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, powinna zostać dostarczona do dnia 16 stycznia 2015r.

Wnioskodawcy zobowiązani do uzyskania ośwadczenia od zarządcy lub właściciela budynku/lokalu dotyczącego braku przeciwskazań na udział w Programie mimo istniajacych warunków technicznych do przyłączenia do sieci ciepłowniczej mogą je uzyskać klikając na odpowiedni link ponieżej.

Oświadczenie - kocioł gazowy kondensacyjny

Oświadczenie - kocioł retortowy z elektrofiltrem

Oświadczenie - elektryczne piece akumulacyjne

W razie pytań proszę o kontakt z konsultantem pod nr telefonu  606 845 265    od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00

Zakończono nabór ankiet zgłoszeniowych do Projektu. Wnioskodawcy, którzy jeszcze nie zawarli umowy wstępnej na uczestnictwo w Projekcie proszoni są o odesłanie do dnia 17 grudnia 2014 r. podpisanej umowy na adres: Atmoterm S.A. ul. Łangowskiego 4; 45-031 Opole. Zawarcie umowy będzie możliwe również w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w dniach 16 i 17 grudnia 2014 r. w godzinach 9-16.

Po 3 października 2014 r. istnieje możliwość zgłoszenia się do podprogramu - zgłoszenie trafi na listę rezerwową. Wnioski z listy rezerwowej mają szansę znaleźć się na liście podstawowej (po weryfikacji wszystkich zgłoszonych ankiet). O zakwalifikowaniu na daną listę, wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową.

Do 3 października 2014 r. trwa ankietyzacja połączona z inwentaryzacją w terenie. Ankieterzy pytają o sposób aktualnie posiadanego rodzaju ogrzewania oraz o chęć wymiany pieców/kotłów węglowych starego typu na nowy, proekologiczny system grzewczy.