Realizacja zadań określonych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice” ma doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy stanu jakości powietrza na terenie miasta. Przyjmuje się, że miasto jest w stanie osiągnąć zmniejszenie emisji CO2 do roku 2020 o wartości 16% (z wyłączeniem przemysłu) względem emisji prognozowanej na rok 2020, oraz 11% ograniczenia emisji w stosunku do roku bazowego 2013 (emisja CO2 w roku bazowym wynosiła   1 932 959 MgCO2/rok, a bez uwzględnienia przemysłu – 871 907 MgCO2/rok). Poprzez prowadzenie działań zawartych w niniejszym planie możliwe jest osiągnięcie poziomu emisji CO2 w wysokości 89% poziomu z roku 2013 (z wyłączeniem przemysłu).

Niektóre z przedsięwzięć przedstawionych w „Planie…” mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko. Dlatego też sporządzono Prognozę oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice. Dokument „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice”oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko zostały poddane procedurze opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.).

Złożone przez wskazane organy opinie były pozytywne. Powyższe dokumenty zostały również wyłożone do konsultacji i publicznego wglądu w dniach 03.02.2015r. – 25.02.2015r. W wyniku konsultacji wpłynęło 11 uwag. Po analizie zostały one uwzględnione lub przedstawiono wyjaśnienie braku uwzględnienia.