Emisja znacznych ilości zanieczyszczeń do powietrza, związana z indywidualnym ogrzewaniem lokali , bazującym na spalaniu paliw stałych w paleniskach starszego typu, pociąga za sobą pogorszenie jakości powietrza w bezpośrednim otoczeniu człowieka. Zastępowanie węglowych systemów grzewczych proekologicznymi systemami ogrzewania znajduje szczególne uzasadnienie na terenach zabudowanych, nieobjętych planami podłączenia do sieci cieplnej. W wyniku realizacji podprogramu kontynuowany będzie kierunek wieloletnich działań miasta Gliwice, obrany na zmiany starych, węglowych systemów grzewczych na systemy proekologiczne (nowoczesne wysokosprawne węglowe retortowe, gazowe, elektryczne). Realizacja podprogramu pociągnie za sobą skokowe podniesienie sprawności urządzeń i będzie intensywną promocją ekologicznych systemów grzewczych.