W ramach podprogramu przewiduje się dofinansowanie wymian systemów ogrzewania węglowego starego typu na proekologiczne systemy grzewcze, takie jak:
• gazowe kotły kondensacyjne
• węglowe kotły retortowe
• elektryczne piece akumulacyjne


Główne warunki do udziału w podprogramie:
•  wielorodzinne, w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe
• Lokal zlokalizowany jest na obszarze nieposiadającym technicznych możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.


Ogólne założenia podprogramu:
• Ilość lokali/budynków jaką obejmie podprogram będzie zależeć od puli środków finansowych uzyskanych ostatecznie na realizację podprogramu,
• Lista wnioskodawców  tworzona będzie na podstawie kolejności  zgłoszeń do podprogramu. W rezultacie powstaną dwie listy – lista podstawowa oraz lista rezerwowa,
• Obiekty z list podstawowej i rezerwowej przejdą oględziny celem potwierdzenia informacji zawartych w ankietach (wykonanie i koszt oględzin po stronie operatora podprogramu)
• Zakłada się, że wnioskowany obiekt może zostać wyłączony z listy zarówno podstawowej jak i rezerwowej w przypadku niemożliwości spełnienia warunków udziału w podprogramie (np.  wcześniej  przyznano dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego, w  lokalu stwierdzono posiadanie systemu grzewczego innego niż węglowy)
 

W kosztach kwalifikowanych do przyznania dofinansowania przewiduje się:
• koszty źródła ciepła,

• demontażu starego źródła ciepła,

• zakup i montaż niezbędnej armatury;

• zakup i montaż wkładu kominowego lub zabudowy komina;

•zakup i montaż elektrofiltra pod warunkiem wymogu wynikającego z certyfikatu potwierdzającego spełnienie 5 klasy
• koszty dostosowania instalacji elektrycznej do wymogów użytkowania pieców akumulacyjnych;
• koszty nadzoru inspektorskiego;