Uchwała nr XIV/357/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/81/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna- Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013

https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/p12192.pdf