W Planie gospodarki niskoemisyjnej w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oszacowano emisję dwutlenku węgla na terenie miasta Gliwice w roku bazowym (rok 2013) na poziomie 1 951 308 MgCO2/rok, a bez uwzględnienia sektora przemysłowego – na 889 397 MgCO2/rok.
Prognozowana emisja dwutlenku węgla w roku 2020 ze wszystkich sektorów powinna wynieść 1 992 330 MgCO2/rok, natomiast bez emisji z przemysłu 918 361 MgCO2/rok.
Przyjęto również, że w wyniku realizacji działań wskazanych w Planie do roku 2020 możliwe jest osiągnięcie redukcji emisji dwutlenku węgla o 142 919 MgCO2/rok5. Oznacza to redukcję rocznej emisji o 15,6% (z wyłączeniem emisji z przemysłu) względem emisji prognozowanej na rok 2020 oraz o 12,8% ograniczenia emisji w stosunku do roku bazowego.
Aktualizacja planowanych do realizacji działań prowadzi do modyfikacji powyższych wskaźników. Przewidywana roczna redukcja emisji dwutlenku węgla wynikająca z realizacji planowanych działań powinna wynieść 134 593 MgCO2/rok. Oznacza to redukcję rocznej emisji o 14,7% (z wyłączeniem emisji z przemysłu) względem emisji prognozowanej na rok 2020 oraz o 11,9% ograniczenia emisji w stosunku do roku bazowego.
Jak wynika z analizy, aby osiągnąć zakładany cel redukcji emisji dwutlenku węgla do roku 2020 emisja powinna spaść z 889 397 MgCO2/rok do poziomu wynoszącego 783 768 MgCO2/rok, a więc o wielkość równą 105 629 MgCO2/rok, co daje średnioroczną wielkość redukcji emisji dwutlenku węgla równą 15 090 MgCO2/rok.

 

Szczegółowe wnioski z aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej w roku 2019

 

 

 

 

Realizacja zadań określonych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice” ma doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy stanu jakości powietrza na terenie miasta. Przyjmuje się, że miasto jest w stanie osiągnąć zmniejszenie emisji CO2 do roku 2020 o wartości 16% (z wyłączeniem przemysłu) względem emisji prognozowanej na rok 2020, oraz 11% ograniczenia emisji w stosunku do roku bazowego 2013 (emisja CO2 w roku bazowym wynosiła   1 932 959 MgCO2/rok, a bez uwzględnienia przemysłu – 871 907 MgCO2/rok). Poprzez prowadzenie działań zawartych w niniejszym planie możliwe jest osiągnięcie poziomu emisji CO2 w wysokości 89% poziomu z roku 2013 (z wyłączeniem przemysłu).

Niektóre z przedsięwzięć przedstawionych w „Planie…” mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko. Dlatego też sporządzono Prognozę oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice. Dokument „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice”oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko zostały poddane procedurze opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.).

Złożone przez wskazane organy opinie były pozytywne. Powyższe dokumenty zostały również wyłożone do konsultacji i publicznego wglądu w dniach 03.02.2015r. – 25.02.2015r. W wyniku konsultacji wpłynęło 11 uwag. Po analizie zostały one uwzględnione lub przedstawiono wyjaśnienie braku uwzględnienia.