Czym jest gospodarka niskoemisyjna?

Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka rozwijająca się w sposób zintegrowany przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk. W zależności od sektora gospodarki rozwiązania niskoemisyjne mogą się różnić. Ich wspólnym kierunkiem powinno być wdrażanie wydajnych rozwiązań energetycznych w poszukiwaniu możliwości zmniejszania zużycia energii i materiałów, zwiększania wykorzystania energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii oraz wprowadzanie proekologicznych innowacji technologicznych.

 Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka wykorzystująca energię i materiały w sposób efektywny, to znaczy zapewniający maksymalizację wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii i materiałów.

 Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka ukierunkowana proekologicznie. Wraz z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej będzie zaznaczać się malejący trend emisji gazów cieplarnianych w następnych dekadach.

 Niskoemisyjna gospodarka w tym znaczeniu pochodzi od angielskiego pojęcia ‘low-emission economy’, które może być tłumaczone jako ‘gospodarka o małej emisji’.

 

Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)?

Miasto Gliwice przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Gliwicki PGN jest dokumentem o znaczeniu strategicznym. Obejmuje tematykę gospodarki energią w mieście, jej efektywnego wykorzystywania oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach lokalnej gospodarki. Rolą PGN jest wspieranie realizacji ogólnopolskich działań na rzecz osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, są promowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wzmacniają działania na rzecz poprawy jakości powietrza i w tym zakresie stanowią uzupełnienie do podobnie brzmiących Programów Ograniczania Niskiej Emisji.

Wraz z opracowaniem dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wykonana zostanie bazowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach oraz wyliczona zostanie ilość CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie miasta w roku bazowym.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach IX osi priorytetowej POIiŚ 2007-2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

 

Jakie znaczenie ma Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gliwic jest dokumentem maksymalizującym szanse rozwoju gospodarki miasta dzięki wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej może w przyszłości okazać się warunkiem uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji w mieście Gliwice ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Obszary oddziaływania Planu

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną określone priorytetowe działania z podaniem ram czasowych oraz ze wskazaniem metod ich finansowania. Ujęte zostaną zadania inwestycyjne m.in. w obszarach zużycia energii w budynkach/instalacjach, oświetlenia ulicznego, dystrybucji ciepła, zużycia energii w transporcie, emisji zanieczyszczeń (metan) w gospodarce odpadami, produkcji energii (zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu z wyłączeniem instalacji EU ETS). Zadania nieinwestycyjne obejmą planowanie miejskie, strategie komunikacyjne, zamówienia publiczne, promowanie gospodarki niskoemisyjnej etc. Głównymi interesariuszami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są:

 • lokalna administracja: odpowiednie wydziały urzędu miasta i przedsiębiorstwa komunalne (miejskie przedsiębiorstwa energetyczne, firmy transportowe itp.);
 • lokalne i regionalne agencje energetyczne;
 • partnerzy finansowi - banki, fundusze prywatne,
 • izby handlowe, izby architektów i inżynierów;
 • dostawcy energii, przedsiębiorstwa energetyczne;
 • podmioty działające w sektorze transportu, prywatne/publiczne firmy transportowe itp.;
 • sektor budownictwa: firmy budowlane, deweloperzy;
 • biznes i przemysł;
 • wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe,
 • uczelnie wyższe, instytuty naukowe,
 • specjaliści (konsultanci),
 • przedstawiciele narodowej i regionalnej administracji oraz administracji sąsiednich miast/gmin w celu zapewnienia koordynacji i spójności z planami i działaniami podejmowanymi na innych szczeblach decyzyjnych;

 

 

Streszczenie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej przeprowadzonej w roku 2019